Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím on-line platformy Dovychovat s.r.o. umístěné na webovém rozhraní www.dovychovat.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností Dovychovat s.r.o., se sídlem Kyjevská 1934/64, 326 00 Plzeň, IČ: 06119743 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 40788  Adresa pro doručování: Dovychovat s.r.o., Kyjevská 1934/64, 326 00 Plzeň, telefonní číslo: +420 773734560, kontaktní e-mail: .@h..QD.6@p.w@4oo@k.@d.35p.Gy@1YpoI@..Ia@E@rRJ1Wc0aA8X@@@WT3j@D7.dmo@@ie.Ni6v.@r07Zpy.@c.FA@40@n@.h.@o.Z.@9@9v8@fz.@p4aRtIJ.9.@6@im..DIc7@aZYPz.@.X697J@ jako poskytovatelem služeb a Vámi jako odběratelem služeb. 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní, a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo kterou Vám sdělíme v průběhu objednávky. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.

1.2 Jaké služby poskytujeme?
Nabízíme Vám účast na našich on-line kurzech, účast v našem klubu na webovém rozhraní a nákup publikací na našem webovém rozhraní.

2. Rozsah poskytovaných služeb

2.1 Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní, a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo kterou Vám sdělíme v průběhu objednávky. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím. Různé varianty v on-line kurzech, účast v našem klubu na webovém rozhraní a publikace včetně jejich cen jsou uvedeny na webovém rozhraní. 

2.2 Na co se smlouva vztahuje?
Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

2.3 Je smlouva uzavřena podle těchto obchodních podmínek spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná pouze případě, že objednatel je spotřebitelem, tj. pokud vystupujete jako  fyzická nepodnikající osoba při uzavření smlouvy. V případě sjednání smlouvy osobou, která nemá postavení spotřebitele, pak nemáte přiznanou ochranu spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Pokud tedy nemáte postavení spotřebitele, pak  nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle těchto obchodních podmínek a právních předpisů.

2.4. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte zejména právo: právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (článek 5 těchto obchodních podmínek); právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).

2.5. Náš právní vztah se řídí následujícími podmínkami, a to:

I.) Obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

II.) Reklamačním řádem pro poskytování služeb, podle kterého budeme postupovat (poskytovatel i objednatel) při reklamaci služeb;

III.) Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci a používání uživatelského účtu, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

IV.) Podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy: zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“); zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem); NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

V.) Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem.

VI.) Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany. O tom, že máte vyšší míru právní ochrany než podle právního řádu České republiky jste povinen poskytovatele informovat do 3 dnů od uzavření smlouvy.

3. Uzavření smlouvy podle těchto obchodních podmínek 

3.1.Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
I.) Potvrzením ve webovém rozhraní při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

II.) V případě objednávání prostřednictvím e-mailu Vám budou tyto obchodní podmínky zaslány v příloze jako součást naší nabídky. Případným podáním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek v rozsahu obsahu a ceny služby, za níž byla tato pořízena. V ostatních částech se řídí obchodními podmínkami, které jsou platné a účinném v době plnění služby poskytovatelem.

III.) Pokud změníme obchodní podmínky budete o tom informováni 7 dnů před jejich účinnosti prostřednictvím webového rozhraní. Pokud s novými obchodními podmínkami nevyslovíte nesouhlas (prostřednictvím webového rozhraní) v době do 7 dnů od nabytí jejich účinnosti, tak má objednatel za to, že je adresát přijal. Tímto okamžikem je pro smluvní vztah obsah těchto podmínek závazný pro objednatel a dodavatele.

3.2.Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?
I.) Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo Vám budou sděleny v dostatečném předstihu před podáním závazné objednávky e-mailovou formou.

II.) Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst.2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

3.3 Jak si objednáte on-line kurzy nebo členství v klubu?
I.) Odborné semináře si můžete objednat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře). Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného on-line kurzu, označení členství v klubu a Vaše kontaktní údaje.

II.) Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny. Doporučujeme zkontrolovat zejména on-line kurzu, označení členství v klubu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednat“ nebo „Objednat s povinností platby“. 

III.) Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. o jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem, o obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána. 

3.4. Kdy je mezi námi došlo k uzavření smlouvy?
I.) Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky(akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článků 3.2 a 3.3 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

II.) Okamžikem uhrazení celé kupní ceny přechází vlastnické právo k obsahu objednané služby či věci z poskytovatele na objednatele. Využitím služeb (či užíváním věci) poskytnuté či zpřístupněné poskytovatelem objednateli bez úhrady plné ceny, je považováno za bezdůvodné obohacení objednatele na úkor poskytovatele v rozsahu nezaplacené části ceny poskytnuté služby.

3.5 Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
I.) Cena za on-line kurzy zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny za on-line kurz nebo členství v klubu na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni Vám poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou (nesprávnou) cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si jako poskytovatel vyhrazujeme právo odstoupit od již uzavřené smlouvy.

II.) Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

III.) Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 3.4. těchto obchodních podmínek. 

3.6. Máte možnost získat smlouvu v listinné podobě s jejím obsahem?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše  nabídka služeb na webovém rozhraní a Vámi vyplněný webový formulář.

3.7. Co když něčemu ve smlouvě neporozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

3.8 V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce. Pokud je smlouva uzavřena v jiném jazyce než českém, pak její obsah je tvořen obchodními podmínkami, jejichž překlad v jazyce smlouvy je  jejich přílohou. V případě, že se rozejde znění podmínek v jazyce českém s překladem, tak má vždy přednost znění obchodních podmínek v jazyce českém. 

4. Platební podmínky a poskytnutí služeb či zboží

4.1. Jakým způsobem nám uhradíte cenu na služby?
Cenu služeb uhradíte platební kartou prostřednictví online platební brány nebo převodem na náš bankovní účet či jiným způsobem dle naší dohody. Pokyny v platbě převodem budou obsaženy v e-mailu, který Vám zašleme.

4.2 Kdy nastane splatnost ceny?
Cena je splatná bezhotovostně u on-line kurzu nejpozději 24 hodin před jeho začátkem. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. 

4.3. V jaké měně můžete platit?
Platba služby nebo zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo eurech (EUR). V případě platby v eurech je nutné zaplatit na bankovní účet poskytovatele v eurech. Zasláním na korunový účet poskytovatele služby není považováno za zaplacení kupní ceny služby či zboží.

4.4 Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?
Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 4 těchto obchodních podmínek). Během, této doby Vám služba poskytnuta nebude, ledaže o to výslovně písemnou formou zažádáte nebo si objednáte termín on-line kurzu před uplynutím této lhůty. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5 těchto obchodních podmínek.

4.5. Kdy a jak Vám bude služba poskytnuta?
V případě, že výslovně požádáte o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, poskytneme Vám službu v termínu a v rozsahu, na kterém se vzájemně dohodneme, či v případě on-line kurzů v termínu a rozsahu specifikovaného na webovém rozhraní.

5. Odstoupení od smlouvy

 

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

I.) Od smlouvy můžete odstoupit v případě, že jste spotřebitel ve lhůtě 14 dnů ode dne  uzavření smlouvy.

II.)  Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.  Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy právní důsledky?
I.) Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

II.) Byl-li společně se službou či zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran své účinnosti.

5.3 Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?
I.) V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali.

II.) Peněžní prostředky vrátíme zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

5.4. Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?
I.) V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

II.) V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bylo  smluvními stranami ujednáno, že odstoupení objednatelem od smlouvy není možné, pokud objednatel zaplatí kupní cenu prostřednictvím třetí osoby. A toto osoba následně bude chtít vrátit kupní cenu po poskytovateli služby z důvodu protiprávní jednání vůči plátci kupní ceny, které bylo vyvolané či přímo učiněné objednatelem. Konkrétně například vyvoláním omylu či přímo protiprávním jednáním proti majetku třetí osoby, a to ze strany objednatele.

5.5. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

I.) Službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout.

II.) Plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.;

III.) V případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní. Za podstatné porušení považuje poskytovatel to, že objednatel objednal služby či zboží na jinou osobu než je on sám, nezaplatil kupní cenu ani do 7 dnů po výzvě poskytovatele, použil k uhrazení kupní prostředky z nelegálních zdrojů, neoprávněně se pokusil zasáhnout do programového vybavení poskytovatele, pokusil se pořídit či pořídil kopii jakéhokoli textu, záznamu či jiného výtvoru poskytovatel bez jeho souhlasu, neoprávněně získané informace o obsahu poskytnuté služby poskytl třetí osobě bez souhlasu poskytovatele, svým jednáním šíří nepravdivé informace o poskytovateli či jeho činnosti.

IV.) V případě, že jste neoznámil poskytovateli vyšší míru právní ochrany vaší osoby podle jiného právního  do 3 dnů od uzavření smlouvy. Toto právo trvá na straně poskytovatele až do naplnění předmětu smlouvy.

V.) V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno. 

VI.) Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. Toto však neplatí při porušení povinnosti objednatelem podle čl. 5.5 (III.).

6. Práva z vadného plnění

6.1. Jako objednatel máte právo uplatňovat vady plnění, které se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.

6.2 Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro poskytování služeb a zboží.  

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Informujeme Vás, že přílohu těchto obchodních podmínek tvoří reklamační řád; informace o cookies, které monitorují vaše kroky v souvislosti s přístupem na webové rozhraní poskytovatele a informace o zpracování osobních údajů. Tyto přílohy jsou volně přístupně na webovém rozhraní poskytovatele a objednatel prohlašuje, že se před vytvořením objednávky s nimi seznámil.

7.2. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

7.3 Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.4 Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.3.

7.5 Co byste ještě měli vědět?
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou ve Vašem uživatelském účtu.

7.6. Smluvní pokuta v případě porušení čl. 5.5 III.) je mezi objednatelem a poskytovatelem sjednána v případě porušení právních povinností (vyjma případu nezaplacení kupní ceny) ve výši nespotřebované ceny služby. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že poskytovatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn provést jednostranné započtení vůči své pohledávce na náhradu újmy (škody) vůči nespotřebované části plnění odpovídající kupní ceně zaplacené objednatelem. Tedy po odstoupení od smlouvy poskytovatelem (v případech shora vyjmenovaných) dojde po započtení k zániku práva na vrácení části kupní ceny, a to za nespotřebovanou službu objednateli poskytovatelem.

7.7 V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

7.8. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.1.2023

Dovychovat s.r.o.